Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel./fax: (+48) 34 355 00 47
NIP: 949-17-74-068


 e-mail:

goklelow@gmail.com

sekretariat.goklelow@gmail.com

ksiegowagok.lelow@gmail.com

zbigniewgul.goklelow@gmail.com


Rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Niegowa Filia Lelów

 15 8591 0007 0330 0923 0606 0001


Ewa Molenda- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

tel. 663 442 881

tel./fax 34/3550047


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora GOK – Panią Ewę Molenda z siedzibą 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres GOK w Lelowie lub mailowo: goklelow@gmail.com

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, zawieraniem umów etc.) i innych obowiązków prawnych - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017, poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 a) b)  c) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przpisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą 42-235 Lelów,
ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres placówki lub mailowo: goklelow@gmail.com

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres placówki.

3. Czyje dane są przetwarzane:

- osób, których dane opublikujemy;

- osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;

- osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;

- osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;

- osób odwiedzających nasz fanpage.

4. Kategorie przetwarzanych danych:

Na Facebooku będziemy publikować dane osobowe zwykłe- imię i nazwisko oraz wizerunek.

5. Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

- publikowania postów na fanpage’u;

- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;

- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;

- informowania o naszej działalności, tj. w celu promocji placówki.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.

6. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal.  Dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat następnie zostaną usunięte. w każdej chwili można przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych jest dobrowolne.

11. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

12. Dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.Wyświetlony: 1199

Dodany 30.05.2022 09:14:31 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2022 14:16:54 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Statut

Statut GOK

Załącznik

Do Uchwały Nr 159/XVII/200

Rady Gminy w Lelowie

z dnia 11 grudnia 2000

 

STATUT

 

GMNINNEGO OŚRODKA KULTURY w LELOWIE

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1) Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.

2) Siedziba Ośrodka mieści się w Lelowie, a terenem działania jest Gmina Lelów.

§ 2.


Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

3) postanowienia niniejszego Statutu. 

§ 3.


Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:

- wzbogacanie osobowości człowieka poprzez rozpoznawanie, rozbudowanie zainteresowań kulturalnych
i sportowych,

- kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw a także umiejętność współżycia w grupie
i z pojedynczymi osobami,

- rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,

- tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu.

2. Ośrodek może:

- organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania,

- prowadzić imprezy rozrywkowe i turystyczne i sportowe,

- prowadzić działalność wydawniczą,

- prowadzić kółka i ogniska artystyczne,

- prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

- realizować imprezy zlecone,

- świadczyć usługi gastronomiczne.


§ 5.1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b) prowadzeniu małej gastronomii,

c) prowadzeniu drobnego handlu,

d) odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),

e) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

f) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

g) świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich,

h) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

RODZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

§ 6.1.Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Gminy.

2. Zatrudnienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Gminy,
w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy.

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością

b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

c) zarządzanie majątkiem Ośrodka

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników

e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników

f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych

g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego

h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności

i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7.


Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki działań. 

§ 8.


1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. 

§ 9.


Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku związków zawodowych
i stowarzyszeń twórców.

§ 10.


1. Zarząd Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno- finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega:

a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

a) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia

b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy, o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 11.


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są;

a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

b) dotacje z budżetu gminy,

c) darowizny, spadki, zapisy,

d) kredyty bankowe,

e) odsetki z lokat bankowych,

f) inne dozwolone prawem.

3. Źródłami środków finansowych mogą być także:

a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r.,

b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 12.


1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków obowiązywania.

3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przekłada za pośrednictwem Zarządu Gminy, Przewodniczącemu  Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Zarząd Gminy przekłada Przewodniczącemu Radu projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 ze swoją opinią
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 13.


W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.


Wyświetlony: 684

Dodany 09.06.2022 14:15:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2022 14:15:09 przez

Historia zmian [0]

Najnowsze

09.06.2022 14:16

Kontakt

Czytaj dalej...

09.06.2022 14:15

Statut

Czytaj dalej...

09.06.2022 14:12

Kontakt

Czytaj dalej...

30.05.2022 09:14

Tytuł

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Jakub Nowak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Zbyszek Gul Zadaj pytanie

Tel:

Fax: