Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Statut

Statut GOK

Załącznik

Do Uchwały Nr 159/XVII/200

Rady Gminy w Lelowie

z dnia 11 grudnia 2000

 

STATUT

 

GMNINNEGO OŚRODKA KULTURY w LELOWIE

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1) Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.

2) Siedziba Ośrodka mieści się w Lelowie, a terenem działania jest Gmina Lelów.

§ 2.


Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

3) postanowienia niniejszego Statutu. 

§ 3.


Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:

- wzbogacanie osobowości człowieka poprzez rozpoznawanie, rozbudowanie zainteresowań kulturalnych
i sportowych,

- kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw a także umiejętność współżycia w grupie
i z pojedynczymi osobami,

- rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,

- tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu.

2. Ośrodek może:

- organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania,

- prowadzić imprezy rozrywkowe i turystyczne i sportowe,

- prowadzić działalność wydawniczą,

- prowadzić kółka i ogniska artystyczne,

- prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

- realizować imprezy zlecone,

- świadczyć usługi gastronomiczne.


§ 5.1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b) prowadzeniu małej gastronomii,

c) prowadzeniu drobnego handlu,

d) odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),

e) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

f) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

g) świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich,

h) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

RODZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

§ 6.1.Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Gminy.

2. Zatrudnienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Gminy,
w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy.

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością

b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

c) zarządzanie majątkiem Ośrodka

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników

e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników

f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych

g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego

h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności

i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7.


Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki działań. 

§ 8.


1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. 

§ 9.


Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku związków zawodowych
i stowarzyszeń twórców.

§ 10.


1. Zarząd Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno- finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega:

a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

a) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia

b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy, o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 11.


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są;

a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

b) dotacje z budżetu gminy,

c) darowizny, spadki, zapisy,

d) kredyty bankowe,

e) odsetki z lokat bankowych,

f) inne dozwolone prawem.

3. Źródłami środków finansowych mogą być także:

a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r.,

b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 12.


1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków obowiązywania.

3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przekłada za pośrednictwem Zarządu Gminy, Przewodniczącemu  Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Zarząd Gminy przekłada Przewodniczącemu Radu projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 ze swoją opinią
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 13.


W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.


Wyświetlony: 635

Dodany 09.06.2022 14:15:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2022 14:15:09 przez

Historia zmian [0]

Najnowsze

09.06.2022 14:16

Kontakt

Czytaj dalej...

09.06.2022 14:15

Statut

Czytaj dalej...

09.06.2022 14:12

Kontakt

Czytaj dalej...

30.05.2022 09:14

Tytuł

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Jakub Nowak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Zbyszek Gul Zadaj pytanie

Tel:

Fax: